Bảng giá chung Lẻ Nội Đia

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
0100 NÐ_100 (2 Ngày-1 Đêm)
Hạ Long Ngủ Trên Tàu 2n1d Hàng Ngày
Đi, về: Xe
 
1,7,8,9,10,11,12,13,...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
3,4,5,6,7,8,9,10,11...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
4,5,6,7,8,9,10,11,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1...
KS 3 sao 2.490.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.800.000
Đặt Vé
0101 NÐ_101 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Sapa Thị Trấn Mờ Sương 4n3d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,15,22,29/2/2020
7,14,21,28/3/2020
4,11,18,25/4/2020
9,16,23,30/5/2020
6,13,20,27/6/2020
4,11,18,25/7/2020
1,8,15,22,29/8/2020
5,12,19,26/9/2020
3,10,17,24,31/10/20...
7,14,21,28/11/2020
5,12,19,26/12/2020
KS 3 sao 3.690.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
0102 NÐ_102 (3 Ngày-2 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 3n2d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
13,20,27/2/2020
5,12,19,26/3/2020
2,9,16,23/4/2020
7,14,21,28/5/2020
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,22,29/10/202...
5,12,19,26/11/2020
3,10,17,24,31/12/20...
KS 3 sao 3.590.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
600.000
Đặt Vé
0103 NÐ_103 (2 Ngày-1 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 2n1d Thứ 6 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
7,14,21,28/2/2020
6,13,20,27/3/2020
3,10,17,24/4/2020
8,15,22,29/5/2020
5,12,19,26/6/2020
3,10,17,24,31/7/202...
7,14,21,28/8/2020
4,11,18,25/9/2020
2,9,16,23,30/10/202...
6,13,20,27/11/2020
4,11,18,25/12/2020
KS 3 sao 2.490.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
325.000
Đặt Vé
0104 NÐ_104 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4n3d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
13,20,27/2/2020
5,12,19,26/3/2020
2,9,16,23/4/2020
7,14,21,28/5/2020
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,22,29/10/202...
5,12,19,26/11/2020
3,10,17,24,31/12/20...
KS 3 sao 3.660.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
900.000
Đặt Vé
0105 NÐ_105 (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương 5n4đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
13,20,27/2/2020
5,12,19,26/3/2020
2,9,16,23/4/2020
7,14,21,28/5/2020
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,29/10/2020
5,12,19,26/11/2020
3,10,17,24,31/12/20...
KS 3 sao 5.390.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.150.000
Đặt Vé
0106 NÐ_106 (6 Ngày-5 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sa Pa - Hà Nội 6n5d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
13,20,27/2/2020
5,12,19,26/3/2020
2,9,16,23/4/2020
7,14,21,28/5/2020
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,22,29/10/202...
5,12,19/11/2020
3,10,17,24,31/12/20...
KS 3 sao 5.880.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
5.000.000
1.450.000
Đặt Vé
0151 NÐ_151 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An - Huế 4n3d Thứ 4, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,12,15,19,22,26,29/...
4,7,11,14,18,21,25,...
1,4,8,11,15,18,22,2...
6,9,13,16,20,23,27,...
3,6,10,13,17,20,24,...
1,4,8,11,15,18,22,2...
1,5,8,12,15,19,22,2...
5,9,12,16,19,23,26,...
3,7,10,14,17,21,24,...
4,7,11,14,18,21,25,...
2,5,9,12,16,19,23,2...
KS 2 sao 2.800.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
700.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.000.000 950.000
KS 4 sao 3.500.000 1.400.000
0152 NÐ_152 (5 Ngày-4 Đêm)
Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình 5n4d Thứ 4, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,12,15,19,22,26,29/...
4,7,11,14,18,21,25,...
1,4,8,11,15,18,22,2...
6,9,13,16,20,23,27,...
3,6,10,13,17,20,24,...
1,4,8,11,15,18,22,2...
1,5,8,12,15,19,22,2...
5,9,12,16,19,23,26,...
3,7,10,14,17,21,24,...
4,7,11,14,18,21,25,...
2,5,9,12,16,19,23,2...
KS 2 sao 3.300.000
Máy bay
từ
1.500.000
đến
4.500.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.600.000 1.200.000
KS 4 sao 4.100.000 1.800.000
0153 NÐ_153 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Huế- Quảng Bình 4n3đ Thứ 5, Cn Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
9,13,16,20,23,27/2/2...
1,5,8,12,15,19,22,2...
2,5,9,12,16,19,23,2...
3,7,10,14,17,21,24,...
4,7,11,14,18,21,25,...
2,5,9,12,16,19,23,2...
2,6,9,13,16,20,23,2...
6,10,13,17,20,24,27...
1,4,8,11,15,18,22,2...
1,5,8,12,15,19,22,2...
3,6,10,13,17,20,24,...
KS 2 sao 2.900.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
800.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.300.000 1.000.000
KS 4 sao 3.800.000 1.300.000
0154 NÐ_154 (5 Ngày-4 Đêm)
Đà Nẵng - Huế- Quảng Bình 5n4d Thứ 2 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
10,17,24/2/2020
2,9,16,23,30/3/2020
6,13,20/4/2020
4,11,18,25/5/2020
1,8,15,22,29/6/2020
6,13,20,27/7/2020
3,10,17,24/8/2020
7,14,21,28/9/2020
5,12,19,26/10/2020
2,9,16,23,30/11/202...
7,14,21,28/12/2020
KS 2 sao 3.200.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
1.000.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.500.000 1.200.000
KS 4 sao 4.000.000 1.800.000
0155 NÐ_155 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 4n3d Thứ 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,13,15,20,22,27,29/...
5,7,12,14,19,21,26,...
2,4,9,11,16,18,23,2...
7,9,14,16,21,23,28,...
4,6,11,13,18,20,25,...
2,4,9,11,16,18,23,2...
1,6,8,13,15,20,22,2...
5,10,12,17,19,24,26...
1,3,8,10,15,17,22,2...
5,7,12,14,19,21,26,...
3,5,10,12,17,19,24,...
KS 3 sao 2.350.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
950.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.100.000 1.500.000
0156 NÐ_156 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 3n2d Thứ 6, Cn Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
7,9,14,16,21,23,28/2...
1,6,8,13,15,20,22,2...
3,5,10,12,17,19,24/...
8,10,15,17,22,24,29...
5,7,12,14,19,21,26,...
3,5,10,12,17,19,24,...
2,7,9,14,16,21,23,2...
4,6,11,13,18,20,25,...
2,4,9,11,16,18,23,2...
1,6,8,13,15,20,22,2...
4,6,11,13,18,20,25,...
KS 3 sao 2.050.000
Máy bay
từ
1.000.000
đến
4.500.000
700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.600.000 1.100.000
0157 NÐ_157 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Nẵng - Hội An 3n2đ Thứ 5,7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,13,15,20,22,27,29/...
5,7,12,14,19,21,26,...
2,4,9,11,16,18,23,2...
7,9,14,16,21,23,28,...
4,6,11,13,18,20,25,...
2,4,9,11,16,18,23,2...
1,6,8,13,15,20,22,2...
5,10,12,17,19,24,26...
1,3,8,10,15,17,22,2...
5,7,12,14,19,21,26,...
3,5,10,12,17,19,24,...
KS 3 sao 2.050.000 Đã bao gồm 700.000
Đặt Vé
KS 4 sao 2.600.000 1.100.000
0160 NÐ_160 (4 Ngày-3 Đêm)
Đà Lạt 4n3d Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,11,13,18,20,22,25,...
3,5,7,10,12,14,17,1...
2,4,7,9,11,14,16,18...
2,5,7,9,12,14,16,19...
2,4,6,9,11,13,16,18...
2,4,7,9,11,14,16,18...
1,4,6,8,11,13,15,18...
3,5,8,10,12,15,17,1...
1,3,6,8,10,13,15,17...
3,5,7,10,12,14,17,1...
1,3,5,8,10,12,15,17...
KS 2 sao 2.768.000 Đã bao gồm 390.000
Đặt Vé
KS 3 sao 3.628.000 1.725.000
KS 4 sao 4.488.000 1.725.000
0170 NÐ_170 (4 Ngày-3 Đêm)
Tour Nha Trang - Dốc Lết - Vinperl Land 4n3d Thứ 3, 5, 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,11,13,15,18,20,22,...
3,5,7,10,12,14,17,1...
2,4,7,9,11,14,16,18...
2,5,7,9,12,14,16,19...
2,4,6,9,11,13,16,18...
2,4,7,9,11,14,16,18...
1,4,6,8,11,13,15,18...
5,8,10,12,15,17,19,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
3,5,7,10,12,14,17,1...
1,3,5,8,10,12,15,17...
KS 3 sao 3.398.000 Đã bao gồm 1.350.000
Đặt Vé
KS 4 sao 3.998.000 1.890.000
0172 NÐ_172 (5 Ngày-4 Đêm)
Nha Trang - Đà Lạt 5n4d Thứ 3,5,7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,11,13,15,18,20,22,...
3,5,7,10,12,14,17,1...
2,4,7,9,11,14,16,18...
2,5,7,9,12,14,16,19...
2,4,6,9,11,13,16,18...
2,4,7,9,11,14,16,18...
1,4,6,8,11,13,15,18...
5,8,10,12,15,17,19,...
1,3,6,8,10,13,15,17...
3,5,7,10,12,14,17,1...
1,3,5,8,10,12,15,17...
KS 2 sao 3.598.000 Đã bao gồm 500.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.645.000 1.650.000
KS 4 sao 5.230.000 2.060.000
0173 NÐ_173 (2 Ngày-1 Đêm)
Phan Thiết 2n1d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,15,22,29/2/2020
7,14,21,28/3/2020
4,11,18,25/4/2020
9,16,23,30/5/2020
6,13,20,27/6/2020
4,11,18,25/7/2020
1,8,15,22,29/8/2020
5,12,19,26/9/2020
3,10,17,24,31/10/20...
7,14,21,28/11/2020
5,12,19,26/12/2020
KS 3 sao 1.398.000 Đã bao gồm 300.000
Đặt Vé
Resort 3 sao 1.798.000 600.000
Resort 4 sao 2.132.000 850.000
0180 NÐ_180 (2 Ngày-1 Đêm)
Bến Tre - Cần Thơ 2n1đ Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
8,15,22,29/2/2020
7,14,21,28/3/2020
4,11,18,25/4/2020
9,16,23,30/5/2020
6,13,20,27/6/2020
4,11,18,25/7/2020
1,8,15,22,29/8/2020
5,12,19,26/9/2020
3,10,17,24,31/10/20...
7,14,21,28/11/2020
5,12,19,26/12/2020
KS 4 sao 2.049.000 Đã bao gồm 250.000
Đặt Vé
0183 NÐ_183 (4 Ngày-3 Đêm)
Bến Tre - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng 4n3đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
13,20,27/2/2020
5,12,19,26/3/2020
2,9,16,23/4/2020
7,14,21,28/5/2020
4,11,18,25/6/2020
2,9,16,23,30/7/2020
6,13,20,27/8/2020
10,17,24/9/2020
1,8,15,22,29/10/202...
5,12,19,26/11/2020
3,10,17,24/12/2020
KS 3 sao 3.990.000 Đã bao gồm 900.000
Đặt Vé
0184 NÐ_184 (3 Ngày-2 Đêm)
Tour Phú Quốc - Câu Cá Ngoài Đảo 3n2d Bay Vietjet Thứ 6 Hàng Tuần
Đi, về: Máy bay
 
7,14,21/2/2020
13,20,27/3/2020
3,10,17,24/4/2020
8,15,22,29/5/2020
5,12,19,26/6/2020
3,10,17,24,31/7/202...
7,14,21,28/8/2020
11,18,25/9/2020
2,9,16,23,30/10/202...
6,13,20,27/11/2020
4,11,18,25/12/2020
KS 2 sao 4.150.000 500.000
Đặt Vé
KS 3 sao 4.290.000 650.000
KS 4 sao 4.750.000 1.150.000
Resort 4 sao 4.950.000 1.450.000
  • 1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU